Uncategorized

האחריות שבשליחות

המהלך האחרון בבריאה, לפני השבת, הוא בריאת האדם. רק לאחר השלמת הנחת התשתית בורא הקב”ה אדם, ומפקיד אותו על הבריאה כולה: “פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה”. ציוויו של הבורא לאדם הראשון ולחוה אשתו מטיל עליהם שליחות גדולה, המקפלת בתוכה אחריות רבה. כך גם אומר רבן גמליאל לתלמידיו, וכך פועלים צה”ל ומפקדיו: “כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם!”.

את מפקדי צה”ל וחייליו צריכים להדריך כל העת שני מאורות – המשימה והאנשים. “החייל ילחם ויפעל באומץ לב נוכח כל הסכנות והמכשולים שבפניו וידבק במשימתו בנחישות ובתבונה, עד כדי חירוף הנפש”, כך נכתב בערך הדבקות במשימה וחתירה לנצחון – זהו ערך עליון ומוביל בצה”ל. לצידו, קיים המרכיב השני – האחריות והמחוייבות לפקודינו, המבצעים משימה זו. שררה אינה נלקחת, היא ניתנת – תוקפה של הפקודה בלבד אין בו די – היקף המשימות המוטלות על צה”ל דורש מחוייבות, דאגה וקשר אישיים שיאפשרו עמידה במשימה.

מובן אפוא, כי גם אמירתו של קין לקב”ה “השומר אחי אנוכי?” לא מקובלת על הבורא, שכן היא חוטאת לאחריות בסיסית זו של כל אדם באשר הוא – לרעהו, לזולת ולסביבה. היא מקבלת משנה תוקף כשמדובר בשליחי ציבור – מפקדי צה”ל וחייליו, שנשלחו על ידי האומה להגן על מדינת ישראל ותושביה.

“929 – ללמוד וללמד”, מאפשר לנו בצה”ל להתחבר לספר הספרים של עם ישראל, ללמוד מהי אחריות, וללמד אותה ברוח השליחות.
אנו בצה”ל נהפוך מיזם חשוב זה לנושא דגל אסטרטגי בהובלת חיל החינוך, וכולי תקווה כי נוכל כולנו ליטול חלק ולראות בפירותיו.

צילום: דובר צה”ל, flickr, CC BY-NC 2.0

איור: מיכל בן חמו

רב-אלוף בדימוס בני גנץ היה הרמטכ”ל ה-20 של צה”ל

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*