Uncategorized

הכול זהב

אצל שלמה, כמו בשיר של חיים חפר, הכול זהב: הכיסא, הכלים, אפילו הקירות. מה צורך לו למלך בכל הזהב הזה?

צילום: Frank Vincentz, ויקישיתוף, CC BY-SA 3.0

בתיאור עושרו של שלמה בפרק ט (התואם, באופן כללי, את המסופר במלכים א פרק י) חוזרת ומודגשת נוכחותו של הזהב. אצל שלמה, כמו בשיר של חיים חפר, הכול זהב: הכיסא, הכלים, אפילו הקירות.

מה צורך לו למלך בכל הזהב הזה? נראה שכך ממחיש הכתוב את הרעיון המרכזי שבתיאור זה: “וַיִּגְדַּל הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה מִכֹּל מַלְכֵי הָאָרֶץ לְעֹשֶׁר וְחָכְמָה” (פס’ כב). בעיקר לעושר.

סוגים שונים של זהב נזכרים בפרק – זהב סגור, זהב שחוט ועוד – והם נידונים בתלמודים (ירושלמי יומא ד, ד; בבלי יומא מד עמ’ ב), אגב עיסוק בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. נביא כאן את דברי הירושלמי, בקיצור:

שבעה זהבים הן: זהב טוב, זהב טהור, זהב סגור, זהב מופז, זהב מזוקק, זהב שחוט, זהב פרוויים.
זהב טוב – כמשמעו, “וזהב הארץ ההיא טוב” (בראשית ב) […]
זהב טהור – שמכניסין אותו לאור [=לאש] ואינו חסר כלום […]
זהב סגור – שהיה מכסיף [=מבייש] בעד כל הזהבים שהיו שם […]
זהב פרוויים – ר’ שמעון בן לקיש אמר: אדום, דומה לדמו של פר. ויש אומרים: זהב שהוא עושה פירות […]

אמר ר’ אחא בר יצחק: בשעה שבנה שלמה את בית המקדש צר כל מיני אילנות לתוכו, ובשעה שהיו אלו שבחוץ עושין פירות היו אלו שבפנים עושין פירות, הה”ד [=זהו שכתוב]: “פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון ניתן לה” (ישעיה לה, ב).

התלמוד מוסיף למפרט המוזהב של מקדש שלמה את עצי הזהב המופלאים, שהיו נותנים פירות זהב. וכאן מתעוררת תמיהה: האם לא עלה בדעתם של חז”ל סיפורו של המלך מידאס? האם פירות מזהב הם אכן ביטוי של שבח וכבוד? האין זה עונש?

ד”ר גילה וכמן מלמדת במכון שכטר למדעי היהדות ובאוניברסיטה העברית

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*