Uncategorized

מזל שיש לנו אנשי חזון

תמיד רבצה הסכנה לפתחה של הארץ. מימי החִתי והיבוסי ועד “צוק איתן”, ישראל ממשיכה לשגשג חרף כל הסכנות

אומץ רב נדרש מכלב בן-יפונה ומיהושע בן-נון, לקרוע את בגדיהם ולדבר אל כל עדת בני ישראל בשבחה של הארץ. שהרי עדה זו התרגלה כבר לראות בארץ המובטחת חזון מבעית. ואמנם היו צידוקיה עמה: המרגלים העידו שהארץ “אוכלת יושביה” – מושב בני ענק מן הנפילים – והוציאו על הארץ דיבה. כלב בן-יפונה ויהושע בן-נון היו אפוא “אנשי חזון”, אמיצים דיים כדי לשים מבטחם באלוהם ואת נפשם על הארץ, מפני שהם נוכחו לראות שהארץ אכן זבת חלב ודבש.

פרק יד הוא אחד הפרקים המעצבים את חזון החיים בארץ המובטחת – הוא מביא את סיפורם של אנשי החזון; אותם שהאמינו בכוחו של האל וגם בכוחם שלהם, לקום על החתי על היבוסי ועל האמרי היושב בהר, לבוא אל הארץ ולממש בה את ההבטחה. ניתן לראות ביהושע ובכלב את החלוצים הראשונים – שניגשים אל המשימה החלוצית בארץ זרה, כזו שלא אחת נדמית חסרת סיכוי.

תמיד רבצה הסכנה לפתחה של הארץ. מימי החִתי והיבוסי ועד “צוק איתן”, ישראל ממשיכה לשגשג חרף כל הסכנות. זאת הודות לחדשנות האנושית, לכושר ההמצאה וליזמות – ומעל לכול: ליכולת לראות חזון לנגד העיניים, לבטוח בכוחנו ולחתור למימושו ללא חשש.

(צילום: אראל מרגלית, ויקיפדיה, מאי 2013, Orrling , CC BY-SA 3.0)


אראל מרגלית הוא ח”כ מטעם המחנה הציוני

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*