Uncategorized

ספר תולדות אדם

צלם אלוקים. הוא התואר שנתעטר האדם. התואר הנשגב ביותר שניתן להעלות על הדעת. מה היא אותה תכונה שעליה נאמר שהאדם נברא בצלם?

השלטון 
הטבע עומד לשירות האדם. בידו לנצלו למטרת תיקון העולם כולו, או להשחיתו. אמרו: בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, אמר לו: ראה מעשיי כמה משובחים הן! תן דעתך שלא תחריב את עולמי!

היצירה 
הכושר האנושי המיוחד הוא ליצור. יכול האדם להיקרא צלם אלוקים מפני שהדבר הראשון המסופר על האלוקים שהוא ברא. המושג יצירה רחב. ממושגים פיזיים ועד יצירה חוקית, אמנותית וכיוצא באלה.

הדעת 
מה ייחוד יש בשכל האדם? החירות. השכל פועל את פעולתו בחופשיות. ועל כן הכרתו מיוחדת במינה וחדשה בעולם המציאות. ובה מותר האדם.

הבחירה 
יש לאדם אוטונומיה בתחום הבחירה החופשית, והיא צלם אלוקים שהרי זהו התחום היחיד שהאדם איננו תלוי לחלוטין.

החסד 
חסד ונתינה שלא לשם תמורה, היא התכונה הפנימית ביותר באדם, שכשם שהא-לוה נותן לעולם ללא תמורה, כך נטע תכונה זו כצלמו בדמותו באדם.

חמש אלו משמחות את האדם. כולן ניתנות לניוון או לטיפוח עד לעיטור האדם בתואר הנשגב של “ותחסרהו מעט מאלוקים”.

תמונה: art4all/ shutterstock.com

הרב חיים סבתו הוא ר”מ בישיבת הסדר וסופר

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*