Uncategorized

פלפלים במדבר

עם ישראל היום הוא לא אותו עם עבדים שבור. וגם שליחיו בעולם הם שליחים של עם חזק, למוד קרבות, גאה, מתחדש ובונה

“שלח את עמי”. שלח את עמי משאול תחתיות, מהשעבוד, מהכניעה, אל המדבר, אל החירות, לבנות חברה, לעמוד כעם, כציבור חופשי וגם כבעל חובות. שלח את עמי לבנות ולהיבנות.

כשמשה ואהרן נשלחים אל פרעה, הם מייצגים עם רצוץ, מיואש, של אנשים משועבדים, שלא נותר להם אלא לאסוף את שבריהם. משה, כפי שאחד העם הגדיר, נשלח כנביא, כאיש האמת. כאדם שהחזון בלבד עומד לנגד עיניו, ושכל חפצו הוא להגשים רעיון מוסרי נשגב. ואהרן, כמנהיג המעשי. כמי שמביט על המציאות ומנסה להגשים את החזון בתוכה, על כל האתגרים ועל כל הפשרות שיש לעשות בדרך.

עם ישראל, בנקודת הזמן הזו, כשמשה ואהרן ניצבים מול פרעה, עוד צפוי לעבור הרבה מרגע שהוא יישלח למדבר. ראשית, הוא עומד להפוך לעם. הוא עומד לעבור עוד כמה יציאות מצרים במהלך הדרך, ולפגוש במהלכה יותר מפרעה אחד. הוא עוד ייתקל בעמים רבים שיקומו לדכאו, להכניעו, להשמידו. והוא גם צפוי לעמוד שוב על רגליו האיתנות. הוא עתיד להקים בית. מדינה.

עם ישראל היום הוא לא אותו עם עבדים שבור. וגם שליחיו בעולם הם שליחים של עם חזק, למוד קרבות, גאה, מתחדש ובונה. שליחיו מייצגים מדינה יוזמת ועמלה שמחזיקה ב-12 פרסי נובל, שמגדלת בחממות פלפלים במדבר וסטרטאפים בעריה המתועשות. שמדורגת במקומות הגבוהים ביותר בשיעור ההשכלה האקדמית. ששולחת לוויינים לחלל. מדינה שמכריעה מיהם נבחריה במוסדותיה הדמוקרטיים ושמחזיקה בצבא חזק ומוסרי שמגן עליה.

במסדרונות האו”ם, אני צועד זקוף קומה, גאה, כשאני יודע את מי אני מייצג ואת מה אני מייצג. עם עצמאי ומשוחרר.

משה ואהרן הם כבר לא שתי ישויות נפרדות בעלות תכונות מנוגדות של חזון מול מעשה. מדינת ישראל מגלמת בתוכה את שניהם.

החזון והמעשה – שניהם משולבים באופייה וזורמים בעורקיה. זוהי מדינה שמתמודדת, כאהרן, עם מציאות לא פשוטה ואתגרים ופשרות יום יומיות, כשכל אותה העת, החזון והאידאל של משה ניצבים לנגד עיניה כמצפן.

משה ואהרן אינם נפרדים עוד.

כשאני מביט על יציע המכובדים בעצרת הכללית, אני רואה שם את שניהם גם יחד.

רון פרושאור הוא לשעבר שגריר ישראל באו”ם

Your Comment/התגובה שלך