Uncategorized

שלום עליכם כ”ד ספרים

תפילה לסיום לימוד תנך שלם

שלום עליכם כ”ד ספרים,
חזרנו אליכם כ”ד הספרים וחזרתם אתם אלינו.

לא נעזוב אתכם כ”ד הספרים,
ולא תעזבו אתם אותנו. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.

יהי רצון מלפניך ה’ א-להינו וא-להי אבותינו שתהא תורתך אומנותנו בעולם זה ותהא עמנו לעולם הבא. והערב נא ה’ א-להינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. שנאמר: מאויבי תחכמני כי מצותיך לעולם היא לי. יהי לבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פיקודך כי בם חייתני.

ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ובמצותיך ובחוקותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. יהי ה’ א-להינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יטשנו להיטיב לבבנו אליו, ללכת בכל דרכיו ולשמור מצותיו וחוקותיו ומשפטיו אשר צוה את אבותינו. ככל אשר ציווה ה’ את משה. ברוך אתה ה’ למדני חוקיך. אמן אמן אמן סלה ועד.

יהי רצון מלפניך ה’ א-להינו וא-להי אבותינו, כשם שעזרתנו לסיים תורה נביאים כתובים כן תעזרנו  להמשיך ולהשכיל בכל דברי תורתך, תורה שבכתב ותורה שבעל פה ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. שנאמר: דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב ליבי. ונאמר: טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי.

וזכות לימוד התורה וזכות כל הזקנים, הנביאים ותלמידי החכמים יעמדו לי ולזרעי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ותתקיים בי בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך. ותזכינו לחיים טובים וארוכים לפניך שנאמר: כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. ונאמר: אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. ה’ עוז לעמו יתן, ה’ יברך את עמו בשלום.

ליקוט וניסוח: הרב בני לאו והרב יואל בן-נון

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*