OCT

איך מחנכים עם?
OCT

איך מחנכים עם?

העברים לומדים שהאל עשוי להיות לא ברור בהוראותיו, והאל לומד שהוא חושב שהוא מנסה אותם, אבל הם מתנהגים כאילו הם מנסים אותו בעבור המצרים המים היו – ברצות אלוהים – לדם ולמוות בטביעה, בעבור העברים […]

ריתוך או היתוך במעמד הר סיני
OCT

ריתוך או היתוך במעמד הר סיני

באיזה אופן קיבלו בני ישראל את התורה, ואיך זה קשור לעובדה שהציווי הראשון של אלוהים לאבי האומה היה “לך לך מארצך וממולדתך”? אינני יודע מה בדיוק עומד מאחורי הכוונה שהתפרסמה לאחרונה להרחיב את לימודי התנך […]

נתנה תורה במקום הפקר
OCT

נתנה תורה במקום הפקר

שבעים פרקים מאז שיצאנו לדרך והנה, השבוע, הגענו לשמיעת עשרת הדיברות בהר סיני. החוויה הזו של קבלת התורה נלמדת כאן, ב-929 בהתרגשות יתר. כולנו חשים שזהו המעמד שאליו אנו חותרים. מעמד שבו נמצאים הכול בשווה, […]

בית ספר למנהיגות
OCT

בית ספר למנהיגות

אין ספק, כי פרק י״ח בספר שמות, המספר את מסכת עצותיו של יתרו למשה, הוא בבחינת פרשה מושכלת אשר ממנה ומשכמותה – ולאורך אלפי שנות התפתחותה של החברה האנושית – צמחו אסכולות מנהל וניהוג רבות. […]