Uncategorized

בין בחירות לנקודות זוהרות
Uncategorized

בין בחירות לנקודות זוהרות

שבוע שנים עשר של 929 עוסק בהתערבות האלוהים לשחרור ישראל ממצרים. נכנסנו לפרקי השבוע כשפרעה החליט להכביד עולו עלינו. הנוגשים אצים רצים ומזרזים את העבדים: “כלו מלאכתכם”. נציגי העבדים כלפי השלטונות אינם יודעים את נפשם. […]

פלפלים במדבר
Uncategorized

פלפלים במדבר

עם ישראל היום הוא לא אותו עם עבדים שבור. וגם שליחיו בעולם הם שליחים של עם חזק, למוד קרבות, גאה, מתחדש ובונה “שלח את עמי”. שלח את עמי משאול תחתיות, מהשעבוד, מהכניעה, אל המדבר, אל […]

משחקי אור וחושך
Uncategorized

משחקי אור וחושך

משה הוביל בעיקר את סדרת המכות האחרונה, זו שכוונה אל השמים, וזו אכן זעזעה את פרעה באמת. על המכות הראשונות הוא התגבר, ואף למד לנצל את רצונו העמוק של משה להתפלל למען מצרים ולעצור את […]

שמישהו יציל אותנו
Uncategorized

שמישהו יציל אותנו

עמלים עד כלות, משועבדים עד אבדן תודעה, לא הצליחו בני ישראל לשמוע את פעמון השחרור. ״מקוצר רוח ועבודה קשה״ הדפו מעליהם את בשורת משה, בשורת החילוץ והשחרור שתחת שעבודם חדלו לייחל לו… את שארית כוחותיהם […]