Uncategorized

מסע פנימי בין אותיות בראשית
Uncategorized

מסע פנימי בין אותיות בראשית

Super סתם הוא לא ממש גיבור – העל שאתם מכירים. אבל כשהוא יוצא למסע פנימי בין אותיות בראשית, הוא חווה חוויה על זמנית בין אור לחושך תוהו ובוהו דעת טוב ורע חיפוש ו…איכה. יצירתו של […]

סוד התשוקה
Uncategorized

סוד התשוקה

“ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. ויבן ה’ את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה” (ב כא). “על כן יעזוב איש את בית אביו ואת אמו ודבק לאשתו והיו לבשר אחד” (ב, כד) קורא וחושב: […]

לבחור בטוב
Uncategorized

לבחור בטוב

בניגוד לשיר החנוכה המוכר, “באנו חושך לגרש”, כאשר אלוהים אומר “יהי אור”, הוא איננו מגרש את החושך. הוא מבדיל בין האור ובין החושך, לאור הוא קורא יום, ולחושך הוא קורא לילה. את האור ואת החושך […]

אל תקלקל את עולמי
Uncategorized

אל תקלקל את עולמי

אם הכול נברא כל כך טוב, מהיכן באו המלחמות, שפיכות הדמים, הרעב, הייסורים, המוות וכל החוליים והפגעים הקשים? מתי זה נברא? כיצד זה נוצר? בחמשת הפרקים הראשונים של התורה אנו לומדים על סיפור בריאת העולם […]

האחריות שבשליחות
Uncategorized

האחריות שבשליחות

המהלך האחרון בבריאה, לפני השבת, הוא בריאת האדם. רק לאחר השלמת הנחת התשתית בורא הקב”ה אדם, ומפקיד אותו על הבריאה כולה: “פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה”. ציוויו של הבורא לאדם הראשון ולחוה אשתו מטיל […]